Transparència Informació institucional i organitzativa

Missió i activitats del Foment Cultural de l’Hospitalet de l’Infant

L’exercici d’activitats de tot tipus que incideixin en el desenvolupament de la comunitat de la qual forma part, realitzant i promovent estudis i activitats de caire educatiu, cultural, cívic i humà. Col•laborant des de la nostra població en donar a conèixer la cultura popular i tradicional de Catalunya, així com la difusió de la Sardana, dels Gegants, del Bestiari festiu, dels Jocs populars, el Teatre, cicles de conferències, l’excursionisme, la música…
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Normativa

La denominació de l’entitat és FOMENT CULTURAL DE L’HOSPITALET DE L’INFANT, entitat constituïda en data 12 de desembre de 1985 i inscrita per resolució de 29 d’abril de 1986 amb el número 1248 de la secció 1a. del Registre d’Associacions, regularà les seves activitats d‘acord amb la Llei 7 / 97, de 18 de juny, d’associacions i amb la Llei orgànica 1 / 2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Dades Fiscals

FOMENT CULTURAL DE L’HOSPITALET DE L’INFANT
Carrer Escoles, 12
43890 L’Hospitalet de l’Infant
NIF: G43217595

Estatuts
Estatus del Foment Cultural de l’Hospitalet de l’Infant

Junta Directiva

  • PRESIDENT:       Jaume Castellví Margalef  
  • SECRETARI:        Laia Gil Figuls
  • TRESORER:        Jaume Martí Such
  • Vocal Grup Sardanes:            Elisabet Segura
  • Vocal Grup Gegants:              Coia Poblet Anglés
  • Vocal Grup Billes:                   Teo Castillo Díaz
  • Vocal Grup Cavallet de Mar:  Jordi Miralles Ferri
  • Vocal Grup de Gralles:           Mercè Castellví Mañé
  • Vocal d’Imatge Corporativa:  Josep Anton Garcia Busquets